Koning Sport - Algemene voorwaarden

Download Algemene Voorwaarden


1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen gedaan door Koning Sport, alle werkzaamheden en diensten verricht door Koning Sport en alle overeenkomsten met Koning Sport.
1.2. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken, indien dit schriftelijk is overeengekomen tussen Koning Sport en Wederpartij.
1.3. De toepasselijkheid van eventuele door Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitgesloten.
 

2. Definities / algemene bepalingen

2.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Koning Sport: de vennootschap onder firma: “Koning Sport”, gevestigd te (2583 DE) Den Haag aan de Vissershavenstraat 11;
b. Wederpartij: de (rechts)persoon die met Koning Sport een Overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Koning Sport en de Wederpartij betreffende het verstrekken van de Dienst;
d. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;
e. de Dienst: de door Koning Sport te leveren diensten die doorgaans betrekking heeft op het gebruik van het Platform van Koning Sport;
f. het Platform: het online systeem van Koning Sport op de website
www.koningsport.nl waarop poules kunnen worden georganiseerd ten behoeve van het voorspellen van uitkomsten van sportwedstrijden.
2.2. De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast(en) de rechtsgeldigheid van de overige niet-nietige of nietvernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen zullen op dat moment overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
2.3. Deze algemene voorwaarden worden beschikbaar gesteld op de website van Koning Sport, waar deze voorwaarden op te slaan, te downloaden en te printen zijn. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.
2.4. Koning Sport behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien Wederpartij niet instemt met de wijziging, heeft zij het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging intreedt.
 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Elk aanbod gedaan door Koning Sport is telkens vrijblijvend. Ieder aanbod kan door Koning Sport binnen 5 kalenderdagen na aanvaarding door Wederpartij worden herroepen.
3.2. De Overeenkomst komt tot stand door het aanvaarden door Koning Sport van een inschrijving door het versturen van een bevestiging door Koning Sport, behoudens de situatie dat Koning Sport feitelijk uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst en dit voor Wederpartij kenbaar is c.q. behoorde te zijn.
 

4. Prijs en betaling

4.1. Alle gehanteerde prijzen zijn in Euro en exclusief Omzetbelasting, vervoerskosten en overige kosten, zoals invoerrechten, heffingen, e.d. (tenzij anders vermeld).
4.2. Koning Sport is niet gehouden een Overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.
4.3. De betalingstermijn voor voldoening van de facturen van Koning Sport is standaard zeven (7) dagen althans in ieder geval voor aanvang van de Dienst, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
4.4. Betaling dient te geschieden in euro’s op de door Koning Sport aangewezen bankrekening.
4.5. Indien de facturen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn voldaan, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en is Koning Sport gerechtigd het openstaande bedrag te vermeerderen met wettelijke handelsrente.
4.6. Zolang de facturen niet zijn voldaan, heeft Koning Sport het recht om de Dienst op te schorten, lees: Wederpartij de toegang tot het Platform te onthouden. 4.7. Op het moment dat Koning Sport haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is Koning Sport gerechtigd incassokosten in rekening te brengen bij Wederpartij van een bedrag groot € 140,00.
4.8. Verrekening door Wederpartij met betalingsverplichtingen aan Koning Sport uitdrukkelijk uitgesloten.
4.9. Door Wederpartij gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als Wederpartij bij de betaling expliciet vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een (latere) factuur.
 

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. Het recht op de Dienst is niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar ex artikel 3:83 lid 2 BW, niet-verpandbaar en niet (sub)licenseerbaar. Het is Wederpartij niet toegestaan derden gebruik te laten maken van of toegang te geven tot de Dienst, op welke wijze dan ook. Het een en ander tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bij het aanbod is gemeld.
5.2. Koning Sport is gehouden zich in te spannen om het Platform beschikbaar (online en gebruiksklaar) te houden voor Wederpartij.


6. Regels voor gebruikmaking van de Dienst

6.1. Wederpartij mag de Dienst niet zodanig gebruiken dat schade ontstaat aan het Platform, de (digitale) infrastructuur van Koning Sport of derden.
6.2. Wederpartij mag de Dienst niet gebruiken om ongevraagde berichten te versturen of te verspreiden, commerciële boodschappen te verspreiden, producten aan te bieden dan wel anderszins andere organisaties aanprijzen.
6.3. Wederpartij is gehouden om instructies van Koning Sport op te volgen bij het gebruik van de Dienst.
6.4. Wederpartij is gehouden zich te onthouden van gedragingen die de Dienst verstoren. Koning Sport is gerechtigd om de Overeenkomst met Wederpartij te ontbinden indien Wederpartij de Dienst heeft verstoord door Wederpartij te verwijderen en de toegang tot de Dienst te ontzeggen. Wederpartij heeft in deze situatie geen recht op (schade)vergoeding of restitutie.
 

7. Annulering en herroeping

7.1. Wederpartij heeft het recht om binnen veertien dagen na totstandkoming van de Overeenkomst te ontbinden wanneer zij de Overeenkomst als consument is aangegaan.
Wederpartij heeft alsdan recht op restitutie van de door haar betaalde prijs, behoudens voor het deel waarvan Wederpartij reeds gebruik heeft gemaakt. Een uitzondering hierop is de situatie waarin Wederpartij afstand heeft gedaan van zijn recht op bedenktijd.
7.2. Koning Sport heeft het recht gedurende deze bedenktijd de Dienst op te schorten.
 

8. Persoonsgegevens en cookies

8.1. De van Wederpartij ontvangen persoonsgegevens zullen door Koning Sport worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en daaraan gerelateerde regelgeving.
8.2. Koning Sport zal zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die verwerking van persoonsgegevens met zich brengt.
 

9. Aansprakelijkheid

9.1. De totale aansprakelijkheid van Koning Sport wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. 9.2. De aansprakelijkheid van Koning Sport wordt uitgesloten, op welke rechtsgrond dan ook, voor zover het schadebedrag meer beloopt dan de dekking van de beroeps-/ aansprakelijkheidsverzekering van Koning Sport.
9.3. Koning Sport is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Koning Sport wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan:
a. overmacht van toeleveranciers van Koning Sport;
b. het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, die door Wederpartij aan Koning Sport zijn voorgeschreven;
c. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, waarvan het gebruik door Wederpartij aan Koning Sport is voorgeschreven;
d. overheidsmaatregelen;
e. elektriciteitsstoringen;
f. storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten;
g. epidemieën en natuurrampen;
h. staking van het personeel van Koning Sport; en
i. algemene vervoersproblemen.
Indien een overmachtsituatie langer dan zestig kalenderdagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
9.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Koning Sport meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Koning Sport vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de schade, tenzij Wederpartij vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
9.5. Wederpartij vrijwaart Koning Sport voor alle aanspraken van derden voorvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst.
 

10. Intellectueel eigendom

10.1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde materialen berusten bij Koning Sport dan wel diens licentiegevers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht en mag derhalve het product of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of anderszins gebruiken of aan derden ter beschikking stellen. 10.2. Wederpartij is gehouden het intellectueel eigendom behorend bij de Dienst en het geleverde product te respecteren en zich te onthouden van het maken van inbreuken op de rechten van Koning Sport, dan wel het mogelijk maken van een inbreuk door een derde.
 

11. Kansspelen

11.1. Wederpartij is gehouden de kansspelwetgeving te respecteren. Het is Wederpartij niet toegestaan verboden of vergunningsplichtige kansspelen aan te bieden met gebruikmaking van het Platform.
11.2. Wederpartij is gehouden zich te informeren aangaande alle toepasselijke regelgeving. Koning Sport is geenszins partij bij spelen op het Platform en garandeert geenszins dat het gebruik door Wederpartij in lijn is met toepasselijke wetgeving.
11.3. Wederpartij vrijwaart Koning Sport van alle boetes opgelegd door de Kansspelautoriteit als gevolg van het gebruik van (onder meer) Wederpartij van het Platform. De vrijwaring heeft ook betrekking op alle kosten voor juridische bijstand die Koning Sport heeft gemaakt als gevolg van de opgelegde boete alsmede de door Koning Sport geleden en te lijden schade (inkomstenderving) als gevolg van de bestuursrechtelijke handhaving.
11.4. Koning Sport is bij een vermeende overtreding van Wederpartij van de kansspelwetgeving gerechtigd de Overeenkomst direct op te zeggen, zonder dat Koning Sport gehouden is tot terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen of compensatie als gevolg van de opzegging geleden schade door Wederpartij.
 

12. Boetebeding

12.1. Bij iedere overtreding van de artikelen 6.2, 10.1 en 10.2 is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,00, te vermeerderen met € 100,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, dan wel niet is ongedaan gemaakt, onverminderd het recht van Koning Sport om haar schade te verhalen op de Wederpartij, dan wel nakoming te verlangen.
 

13. Einde Overeenkomst

13.1. De Overeenkomst wordt steeds voor bepaalde tijd aangegaan en kan niet worden opgezegd.
13.2. In het geval de Overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook, eindigt het gebruiksrecht van Wederpartij direct en wordt hem de toegang tot het product ontzegd.


14. Toepasselijk recht en forumkeuze


14.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering is of zal worden gegeven of indien de Wederpartij in het buitenland woonachtig c.q. gevestigd is, zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn op de Overeenkomst.

14.2. Geschillen tussen Wederpartij en Koning Sport zullen in eerste instantie getracht te worden opgelost door onderling overleg, waarna het geschil (desgewenst) zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.